เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ระเบียบการใช้บริการศูนย์รักษ์ศิลป์
   

ระเบียบของห้องสมุด หมายถึง กฎ ข้อบังคับหรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติ  เพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรห้องสมุด ป้องกันการชำรุด สูญหายรวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดปฏิบัติ อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสม่ำเสมอ  

เวลาทำการ

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด

ประเภทสมาชิก

จำนวนรายการทรัพยากรฯ ที่ยืมได้

ประเภทของทรัพยากรฯ

หนังสือทั่วไป

สื่อวีดิทัศน์

๑.     อาจารย์

๗ ชิ้น

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๒.     นักศึกษา

๓ ชิ้น

๗ วัน

๗ วัน

๓.     เจ้าหน้าที่

๕ ชิ้น

๗ วัน

๗ วัน

๔.     สมาชิกสมัครออนไลน์

ยืมไม่ได้

ยืมไม่ได้

ยืมไม่ได้

๕.     บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ แต่ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 

ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ

๑. นักศึกษาต้องยืมด้วยบัตรนักศึกษาของตนเองทุกครั้ง

๒. ทรัพยากรฯ ที่ให้ยืม ได้แก่ หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น 

๓. วารสาร หนังสือพิมพ์ ศิลปนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกศูนย์รักษ์ศิลป์ กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ ๑ เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืม ก่อนห้องสมุดปิดทำการ 

๔. นักศึกษาจะต้องส่งทรัพยากรฯ คืนตามกำหนดส่ง ถ้าส่งทรัพยากรฯ ช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๑๐ บาท/ต่อเล่มหรือชิ้น 

๕. ผู้ที่นำหนังสือออกจากศูนย์รักษ์ศิลป์โดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่ทำหนังสือชำรุดหรือสูญหายปรับ ๒๐ เท่าของราคาหนังสือ 


มารยาทในการเข้าใช้ศูนย์รักษ์ศิลป์

มารยาทในการใช้ห้องสมุด หมายถึง ข้อตกลงที่ผู้ใช้ห้องสมุดควรปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพ และถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบ 

๒. ฝากกระเป๋า ถุง ย่าม และสัมภาระอื่น ๆ ไว้ที่รับฝากของ พร้อมทั้งนำสิ่งของมีค่าและกระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหายศูนย์รักษ์ศิลป์จะไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี

๓. ศูนย์รักษ์ศิลป์ไม่รับฝากสิ่งของมีค่าทุกชนิด 

๔. ต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ รบกวนผู้อื่น

๕. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้ามาในศูนย์รักษ์ศิลป์อย่างเด็ดขาด

๖. ห้ามขีด เขียน ฉีก ตัด ทำลาย ทรัพยากรทุกชนิดของศูนย์รักษ์ศิลป์

๗. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ว ให้วางไว้ที่ “จุดพักหนังสือ” กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ หรือ วารสาร ให้เก็บไว้ที่ ชั้นหนังสือพิมพ์ ชั้นวางวารสารตามชื่อเรื่อง

๘. ห้ามสูบบุหรี่ในศูนย์รักษ์ศิลป์

๙. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในศูนย์รักษ์ศิลป์ ซึ่งถือเป็นการรบกวนผู้อื่น

๑๐. ติดต่อศูนย์รักษ์ศิลป์ทุกครั้งต้องใช้บัตรนักศึกษา  

๑๑. นักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตาม ศูนย์รักษ์ศิลป์จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

        ๑๑.๑ ฝ่าฝืนครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา และทำบันทึกเป็นหลักฐาน

        ๑๑.๒ ฝ่าฝืนครั้งที่ ๒ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา และทำบันทึกเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทราบทันที

       ๑๑.๓ ฝ่าฝืนครั้งที่ ๓ ตัดสิทธิ์การยืม ๑ ภาคเรียน  

       ๑๑.๔ การนำทรัพยากรฯ ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับการยืม  รวมทั้งการตัด  ฉีก  ทำลาย  เป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการ  มีโทษปรับ ๒๐ เท่า ของราคาหนังสือ

      ๑๑.๕ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์รักษ์ศิลป์ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับบริการอีกต่อไป

 
   
ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.