เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประวัติความเป็นมา
โครงการ "ศูนย์รักษ์ศิลป์"
 

หลักการและเหตุผล
 • ประเทศไทยเป็นอารยประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สืบทอดปรากฏเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาเป็นเวลาช้านาน มีการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยสำนึกในคุณค่าที่ว่าการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย คือ การดูแลรักษาความเป็นชาติไทย 
 
 • การจัดตั้ง "ศูนย์รักษ์ศิลป์" เป็นแนวคิดอันเนื่องจากแนวพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ทรงห่วงใยองค์ความรู้ของครู อาจารย์ และศิลปินอาวุโสด้านนาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ซึ่งนับวันจะมีอายุมากและปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ จึงทรงแนะหาวิธีที่จะรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบ ทอดไว้เป็นสมบัติอันลำค่า มิให้สูญไปกับกาลเวลา
 
 • ด้วยมูลเหตุนี้เอง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันต่อตั้ง "ศูนย์รักษ์ศิลป์" ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์อย่างมีระบบให้เป็นเสมือนคลังสรรพวิชาที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ จากศิลปินต้นแบบ และเอกสารตำราทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวในหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ และรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อาศัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาค้นคว้าศาสตร์ ซึ่งเป็นศิลป์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

สถานที่ตั้ง
 • อาคารอำนวยการบริเวณชั้นล่าง ด้านทิศตะวันตกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 • ศูนย์รักษ์ศิลป์เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ปลายปี 2553
 
ที่มาของงบประมาณ
 • งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • งบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การประเมินผลโครงการ
ประเมินผลจาก
 • จำนวนองค์ความรู้ที่เก็บรวบรวมเพื่อเผยแพร่
 • จำนวนและความพึงพอใจชองผู้ใช้บริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ จากศิลปินต้นแบบ และเอกสารตำราทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบเอกสารและระบบมัลติมีเดีย 
 2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ศาสตร์เฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งจากเอกสารและระบบอินเตอร์เน็ต
 3. เป็นร่องรอยแสดงหลักฐานของการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 4. มีแหล่งรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง และเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม


ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.