เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • ศูนย์รักษ์ศิลป์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย (Hub) ที่มีความเป็นเลิศในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคของเอเชียอาคเนย์


พันธกิจ (Mission)

  • อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลานศึกษา 
  • ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ และการบูรณาการองค์ความรู้เดิมเข้าด้วยกันแก่หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการเผยแพร่สืบค้นองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ที่อยู่รูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ ทั้งภายในองค์กรที่เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานเครือข่ายตลอดจนให้บริการทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.