เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

งานบริการของศูนย์รักษ์ศิลป์

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด และเป็นงานที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ศูนย์รักษ์ศิลป์ให้บริการ ดังนี้

๑.บริการอ่าน โดยจัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อการอ่านทั่วไป

๒.บริการยืม - คืน  (Circulation Services) ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรฯ ทั้งสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ 

๓.บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการวารสารและหนังสือ ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา

๔.บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Internet)

๕.บริการรายชื่อหนังสือใหม่ มีการรวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่แจ้งในเว็บไซต์ของศูนย์รักศิลป์

๖.บริการถ่ายเอกสาร (Photocopying Services) เป็นบริการถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยเสียค่าบริการตามที่ร้านรับถ่ายเอกสารกำหนด

๗.บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด (Library Instructional Services)

๘.บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Reference and Information Services) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การให้บริการโดยตรง ได้แก่ ตอบคำถามทั่วไปในทันทีที่ถาม และบริการทางอ้อม คือ ช่วยค้นหาหนังสือ หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีคำตอบตามที่ผู้ใช้ต้องการ

๙.บริการหนังสือจอง หรือหนังสือสำรอง (Reserve Book Services) หนังสือจองหรือหนังสือสำรอง คือ หนังสือที่มีผู้ต้องการใช้มากแต่หนังสือมีน้อย ห้องสมุดจึงนำหนังสือเหล่านั้นแยกไว้ต่างหาก ได้จัดไว้เป็นหนังสือจอง กำหนดเวลาการยืมหนังสือให้สั้นกว่าปกติ  เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคน มีโอกาสยืมหนังสือไปศึกษาค้นคว้าได้

๑๐.บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย จัดหาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น VDO CD ROM ฯลฯ ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์รักษ์ศิลป์


ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.