เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 เว็บบอร์ด ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
  กลับหน้าหลัก
เว็บบอร์ด ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
หน้าหลัก >> เว็บบอร์ด ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
  หัวข้อ โพสท์ล่าสุด
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
  ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-
ห้องความรู้
  ร่วมแชร์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งความรู้ในด้านนาฎศิลป์ ช่างศิลป จิตรกรรม และความรู้ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
-
ห้องคำถาม สนทนา
  ห้องคำถามที่สงสัย และต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบ และสนทนากับเจ้าหน้าโดยตรงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-
ห้องเสนอแนะกับการให้บริการ
  เป็นห้องของการร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และสิ่งที่ต้องการให้เจ้าหน้าปรับปรุงการให้บริการ
-
หน้าหลัก >> เว็บบอร์ด ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
[ค้นหาในเว็บบอร์ด]

Feed โพสท์ใหม่ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.