เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
พฤษภาคม 2557
หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่ >> หัวข้อ พฤษภาคม 2557
ชื่อหัวข้อ พฤษภาคม 2557
13:22 30 พ.ค. 57 

บรรณานุกรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

กรมศิลปากร.  ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2530. (เลขหมู่ NA6022)

กรมศิลปากร.  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี.  กรุงเทพฯ : กรม, 2532. (เลขหมู่DS567.85)

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.    จดหมายเหตุความทรงจำ ของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381)และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2526. (เลขหมู่DS581)

ชนัญ วงษ์วิภาค.  ชาวน่าน : คนหมู่มากและคนกลุ่มน้อยในเมืองน่าน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530.  (เลขหมู่DS589.9)

ณัฏฐภัทร จันทวิช, ภุชชงค์ จันทวิช.  เครื่องถ้วยสมัยลพบุรีจากแหล่งเตาเผาบุรีรัมย์.  [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2532. (เลขหมู่NK4156.6)

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.  พระบรมราชจักรีวงศ์กับกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2530. (เลขหมู่DS589.4)

เทวาลัย. กรุงเทพฯ : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.  (เลขหมู่BL1216.6)

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554. (เลขหมู่PL4206.8.9)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 82 เรื่อง พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537.  (เลขหมู่DS562)

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคใต้.  กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542. (เลขหมู่DS588.9) 

ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.    ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทัยและอภินิหารการประจักษ์   .  กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2534. (เลขหมู่PL4159)

ผุสดี ทิพทัส. สถาปนิกสยาม เล่ม 2 : พื้นฐาน บทบาท ผลงาน และแนวคิด (พ.ศ. 2475-2537). กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539. (เลขหมู่ อNA1521)

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535. (เลขหมู่DS571)

มานิต วัลลิโภดม.  ทักษิณรัฐ.  [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2530. (เลขหมู่DS588.9)

ศรีศักร วัลลิโภดม.  โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525. (เลขหมู่DS567)

สมบัติไทย. ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2524. (เลขหมู่DS589.32)

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, พาสุข ดิษยเดช, ประทีป เพ็งตะโก.  แหล่งเตาล้านนา. [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533. (เลขหมู่TP842.7)                      

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, ศิริพันธ์ ยับสันเทียะ, อัจฉรา แข็งสาริกิจ.  โบราณคดีสีคราม 2 : เครื่องถ้วยจากทะเล.  กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532.  (เลขหมู่NK4556.6)

สุพจน์ พรหมมาโนช, สิริกุล พิชัยจุมพล.  เตาบ้านกรวด บุรีรัมย์.  [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2532. (เลขหมู่TP842.7)

สุรพล นาถะพินธุ. บ้านเชียง  Ban Chiang. กรุงเทพฯ : งานเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2530. (เลขหมู่GN855.9)

สุวิทย์ ชัยมงคล.  โบราณคดีภาคใต้ อ่าวลึก อ่าวพังงา.  กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532. (เลขหมู่DS567.83.9)

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินตามพระราชดำริ, 2539. (เลขหมู่DS570.6)

ผู้โพสท์ : นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง

หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่ >> หัวข้อ พฤษภาคม 2557

ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.