เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
เมษายน 2557
หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่ >> หัวข้อ เมษายน 2557
ชื่อหัวข้อ เมษายน 2557
13:19 29 เม.ย. 57 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2557

                       

พระนิมิตอักษร พุทธ์นนทกระกูล เสนาลักษณ์.  พระราชพงษาวดารคำฉันท์ เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รวม 3 ภาค.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2555. 
เลขหมู่
PL4209.1

สมพร อยู่โพธิ์.  พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย (อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางนวล อยู่วิจิตร 5 พฤษภาคม 2517).  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517. 
เลขหมู่ BQ5125

กรมศิลปากร.  พระนครคีรี Phra Nakhon Khiriพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 
เลขหมู่ NA1522.7

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.  เมืองน่าน Muang Nanกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 
เลขหมู่ DS589.9

ศิริพันธ์ ยับสันเทียะ และกษมา เกาไศยานนท์.  เวียงท่ากาน 2 : รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534. 
เลขหมู่ DS567

ภูธร ภูมะธน.  พระนารายณ์ราชนิเวศน์.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531. 
เลขหมู่ NA1522

กรมศิลปากร.  เมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 
เลขหมู่ DS567.85                        

กรมศิลปากร.  ปราสาทพนมรุ้ง.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531. 
เลขหมู่ DS567.87

กรมศิลปากร. พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 
เลขหมู่ DS567.8

สำเร็จ คำโมง.  พจนาสารานุกรมดนตรีสากลฉบับเรียนรู้ง่าย Easy encyclopedic dictionary of music.  กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556. 
เลขหมู่ ML100

สำเร็จ คำโมง.  แคนสิบ Kaen Sip. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2553. 
เลขหมู่ MT683

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี.  ดนตรีลาวเดิม.  ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. 
เลขหมู่ ML345.6

สูจิบัตรรายการแสดงดนตรีไทย สิบสองทศวรรษวาร สานเสียงไทย ไพเราะเสียงซอ เนื่องในวาระ 120 ปีชาตกาล หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน).  กรุงเทพฯ : กรกรมศิลปากร, 2555.
เลขหมู่ ML541.T5

ทั่ว พาทยโกศล, จางวาง.  สูจิบัตร จางวางทั่ว พาทยโกศล.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2524.
เลขหมู่ ML385.T5

อาคม ทีฆวาทิน.  saxophone เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขหมู่ ML975

พิสิษฐพัฒน์ คงฤทธิ์.  คอร์สเรียนกลอง 50 ชั่วโมง (ระดับเบื้องต้น).  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขหมู่ MT662

องอาจ กวีเกียรติคุณ.  กลองชุด.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552. 
เลขหมู่ MT662

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์.  หัดเล่นไวโอลิน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส,  2547. 
เลขหมู่ MT265

อัจจิมา ทีฑวาทิน.  Flute เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552. 
เลขหมู่ ML936

กฤชกร เพชรนอก.  เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2554. 
เลขหมู่ ML345.T5

สำเร็จ คำโมง.  ทฤษฎีดนตรีสากลฉบับสรรพสูตร : เส้นทางลัดสู่ดนตรีปฏิบัติเดี่ยวและเล่นรวมวง.  กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2549. 
เลขหมู่ MT6

เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการบันทึกเสียงในสยาม 2445-2545กรุงเทพฯ : เรือนบุญ, 2545. 
เลขหมู่ ML1055

กรมประชาสัมพันธ์.  สังคีตสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, [2554]. 
เลขหมู่ ML345.9       

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา (ครั้งที่ 37 : 2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นาฏศิลป์และดนตรีไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 
เลขหมู่ GV1703.9

สมาน (ใหญ่) นภายน.  ครูดนตรีศรีแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2553.
เลขหมู่ ML410.S6

กรมศิลปากร. จิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ Rattanakosin painting. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525. 
เลขหมู่ ND1021.6

สาโรช จารักษ์ ศิลปินศิลปากร.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543. 
เลขหมู่ NB1023

นิภาพรรณ (อัศวกุล) ศรีพงษ์.  สมญาภิธานรามเกียรติ์.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2548. 
เลขหมู่ PL4209.2

กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า.  สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ Prince Mahidol and art. กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2538. 
เลขหมู่ ND1023

อรศิริ ปาณินท์.  สถาปัตยกรรมไต  .  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539. 
เลขหมู่ NA6021

สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.  ศิลปสุโขทัย.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก, 2521. 
เลขหมู่ N3722

หนังล้อม สระกำ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง : หนังตะลุง.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550. 
เลขหมู่ PN1979.34

Thai Life  v.1, no1. Bangkok : National Identity Board, 1981.  
call number Periodicals

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ .  นาฏยศิลป์ รัชกาลที่ 9กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
เลขหมู่ GV 1703.9

สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน.  สารบรรยายการสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางศิลปกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตฯ, 2545. 
เลขหมู่ N7425.9

Houses & studios designed by artists in Thailand.  Bangkok : Li-Zenn Books, 2010. 
call number N8520

ไพโรจน์ ทองคำสุก.  ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ : รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยกรุงเทพฯ : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร, 2548.
เลขหมู่
GV1703.9                       

อาคม สายาคม.  รวมงานนิพนธ์ ของ นายอาคม สายาคม ผู้เชี่ยวชาญ นาฎศิลปกรรมศิลปากรกรุงเทพฯ : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร, 2545.
เลขหมู่
GV1703.9                                        

ปราณี สำราญวงศ์ ... [และคนอื่นๆ], เรียบเรียง.  ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติกรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2555.  
เลขหมู่
GV1703.9                                         

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ไกลบ้าน เล่ม 3พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : วิสดอม พับลิชชิ่ง, 2552. 
เลขหมู่ PL4208

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2545กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน  , 2545. 
เลขหมู่ วารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 
เลขหมู่ PL4185                        

หอสมุดแห่งชาติ.  กรมศิลปากร.  สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรีกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. 
เลขหมู่ ND3255.A1                                         

วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.  ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยภาคใต้กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่บ้านอาสา, 2519. 
เลขหมู่
TT113.99

องค์อร ตันวัชรพันธ์.  โครงการศึกษาและค้นคว้าการวิวัฒนาการเครื่องเรือนไทย Studying &research of the development of Thai furnitureกรุงเทพฯ : ส่วนมัณฑนศิลป์ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร, 2540. 
เลขหมู่  NK2655.1

กรวีรี มายะรังษี...[และคนอื่นๆ].  พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมหาราชินีกับเมืองจันทบุรีกรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์การพิมพ์, 2550. 
เลขหมู่ DS582.54

ภานุพันธ์ ชัยรัต.  อุปสมบทกรรมนาคหลวงกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552. 
เลขหมู่ BQ5220

Phraya Anuman Rajadhon.  Introducing cultural Thailand in outline.  Bangkok : Fine Arts Department, 1988. 
call number DS568

จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 จารึกอักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15-16. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529.
เลขหมู่ CN1220

ตำราพระราชพิธีเก่าและตำราทวาทศพิธีกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548. 
เลขหมู่ DS568    

มนัส พันธุวงค์ราช.  การใช้คอร์ดและสเกลเพื่อสร้างงานดนตรีกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 
เลขหมู่ MT10

จดหมายเหตุชาวบ้าน : ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2539. 
เลขหมู่ DS586.5.46

กองโบราณคดี กรมศิลปากร.  แผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยกรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2535. 
เลขหมู่ DS567.87.47                                               

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาชนก The story of Mahajanakaกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539. 
เลขหมู่ ND2835.A1

สมุทรสาคร สายน้ำวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ (+ดีวีดี 1 แผ่น).  ม.ป.ท., ม.ป.ป.  
เลขหมู่
DS589.6

Montri Umavijani.  Facets of Thai cultural life. Bangkok : Kurusapa Business Organisation, 2000.
call number DS568

นพวัฒน์ สมพื้น.  งานช่างแกะช่างสลักในท้องถิ่นกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541. 
เลขหมู่ NK9778.7.1

Peter  Krecic Plecnik.  the complete works.  New York, NY : Whitney Library of Design, 1993. 
call number NA1453.P55

การประกวดวาดภาพ จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 2 หัวข้อ "สัตว์ทดลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย". กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขหมู่ N7321

อริยา จินตพานิชการ.  คู่กันนิรันดร. กรุงเทพฯ : กันตนา พับลิชชิ่ง, 2546.
เลขหมู่ DS581.24

พระมหามนตรี (ทรัพย์).  ระเด่นลันได. กรุงเทพฯ : วิสดอม, 2553. 
เลขหมู่ PL4209.2

ลำดวน (ธนพล) จาดใจดี.  นิทานพื้นบ้านชวนอ่านของไทย Fascinating folktales of Thailandกรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2547. 
เลขหมู่ GR312

วิเชียร เกษประทุม.  เล่าเรื่องจันทะโครบกรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551. 
เลขหมู่ PL4204

ศุภร บุนนาค.  ฟ้าใหม่กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2534. 
เลขหมู่ นว นวนิยาย

นิภาพรรณ  ศรีพงษ์.  วรรณกรรมการเมือง.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2545.
เลขหมู่ PL4200.5

ชิต บุรทัต.  กวีนิพนธ์บางเรื่องของ ชิต บุรทัตกรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2521. 
เลขหมู่ PL4209.1

 

ผู้โพสท์ : นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง

หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่ >> หัวข้อ เมษายน 2557

ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.