เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
มีนาคม 2557
หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่ >> หัวข้อ มีนาคม 2557
ชื่อหัวข้อ มีนาคม 2557
09:31 29 เม.ย. 57 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2557

 

Boribal Buribhand, Luang. Thai images of the Buddha.  7 th ed.  Bangkok : Fine Arts Department, 2001.  
call number  N8193.2                                  

Natthapatra Chandavij and Promporn Pramualratana. Thai puppets & khon masks. 2 nd ed. Bangkok : River Books, 2004.  
call number GT1748.T4

Prince Dhaninivat, Kromamun BidyalabhBridhyakorn and  Dhanit Yupho. The Khon. Bangkok : Fine Arts Department, 2001.  
call number PN2894.5.K4        

Silpa Bhirasri.  Contemporary art in Thailand.  7 th ed.  Bangkok : Fine Arts Department, 2001.  
call number N7321

Silpa Bhirasri.  Thai lacquer works.  6 th ed.  Bangkok : Fine Arts Department, 2001.  
call number  NK9900.7.T4

กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสินทร์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
เลขหมู่ DS580.4

กรมศิลปากร.  ประณีตศิลป์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร, 2544.  
เลขหมู่
NK1035.A1                 

กรมศิลปากร. ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 18 จังหวัดยโสธร.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555.
เลขหมู่ DS589.54

กระต่าย อิศรางกูร ณ อยุธยา, ม.ร.ว.  นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัยกรุงเทพฯ : วิสดอม, 2554.
เลขหมู่ PL4209.1

กรุงเทพบนฝั่งธารแห่งวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554.
เลขหมู่ DS589.4                                    

กอดัน, ธอมัส.  เสริมประสิทธิภาพครู. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534.
เลขหมู่
LB2832  

ชมรมรักษ์ศิลปะไทย
ลายเพ้นท์ไทย 1กรุงเทพฯ : กังสดาลบุ๊คส์, ม.ป.ป.
เลขหมู่
NC781                      

ชมรมรักษ์ศิลปะไทยลายเพ้นท์ไทย 2กรุงเทพฯ : กังสดาลบุ๊คส์, ม.ป.ป.
เลขหมู่
NC781               

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.  ตำนานเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น.  พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร, 2527.  
เลขหมู่
NK4156.6    

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. องค์ประกอบศิลป์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : สามลดา, 2554.
เลขหมู่ N7430.1 

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ
. องค์ประกอบศิลป์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : สามลดา, 2555.
เลขหมู่ N7430.1           

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระโคลงลิขิตมหามกุฏราชคุณานุสรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.  
เลขหมู่ PL4209.1                          

นวลฉวี เสนาคำ. ฟ้อนเมืองในคุ้มหลวง. กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา ออนไลน์, 2556.
เลขหมู่ GV1703.9

นายตำรา ณ เมืองใต้เล่าเรื่องพระอภัยมณี. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2548.
เลขหมู่ PL4209.1

แนนซี ดูอาร์ตSlide : ology ศิลป์และศาสตร์ของการสร้างงานนำเสนอชั้นยอดกรุงเทพฯ : ขวัญข้าว, 2554.
เลขหมู่ HF5718.22

โน้ตเพลงในการพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒยนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
เลขหมู่ M1824.9         

บุหลันลอยเลื่อนอธิบายเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
เลขหมู่ ML460  

ปารณ์โสมย์ช เลปาจารย์.  จิต ตัวตนกับระบบปัจเจกแห่งการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกรุงเทพฯ : เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์, 2554.
เลขหมู่ NB1153.63                            

เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทย สำหรับนักศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527.

พระคลัง (หน)
, เจ้าพระยาราชาธิราชกรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2554.
เลขหมู่ PL4215     

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2528.
เลขหมู่ CT1548.63

พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เล่ม 2กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช (แผนกการพิมพ์), 2498.
เลขหมู่ PL4209.2.6

พูนพิศ อมาตยกุล. นามานุกรมศิลปินเพลงไทย ในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.  
เลขหมู่ ML385            

ภอภีม. เล่าเรื่อง พระเจ้า 10 ชาติกรุงเทพฯ : เอิร์น เอ็ดดูเคชั่น, 2554.  
เลขหมู่ ย (เยาวชน)    

ลำจุล ฮวบเจริญวันสำคัญของชาติไทย : คนไทยทุกคนควรรู้. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553.
เลขหมู่ GT4878.A2                                        

วิเชียร เกษประทุมเล่าเรื่องกามนิต-วาสิฎฐี. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2554.
เลขหมู่ PL4204                    

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา [แปล]. เวตาลปัญจวิงศติ : นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ยี่สิบห้าเรื่อง. กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2550.
เลขหมู่ PK3798.V2

สมุดภาพเหตุการณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2525.
เลขหมู่ DS580  

สวรรค์ แสงบัลลังค์รวมกวีนิพนธ์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม อ้อมอกแผ่นดินกรุงเทพฯ : Artbook, 2554. 
เลขหมู่ PL4209.1                       

สำเร็จ คำโมง. เส้นทางลัดหัดเล่นดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2554.         
เลขหมู่ MT10    

สำลี รักสุทธีสืบสานตำนานงานบุญประเพณีอีสานกรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2555.  
เลขหมู่ DS588                     

สิทธา พินิจภูวดล และนิตยากาญจนะวรรณความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2520.
เลขหมู่ PL4226                    

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. ศาสตร์และศิลป์แห่งการตั้งชื่อ. กรุงเทพฯ : ซันต้าการพิมพ์, 2546.
เลขหมู่ CS3050.9

เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2538.
เลขหมู่ PL4209.1.74                                  

เอนก นาวิกมูลแรกมีในสยาม 2กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2541.
เลขหมู่
DS567.1   

                        

ผู้โพสท์ : นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง

หน้าหลัก >> หมวด บรรณานุกรมหนังสือใหม่ >> หัวข้อ มีนาคม 2557

ไปยังหัวข้อบทความ  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.