เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
14 ตุลาคม "วันมหาปิติ"
    / 2554
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
303.6ส728_ 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2554
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี),สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
370.102ท512ส 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี. / 2007
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
LB2832.4.T5
ท512 2550 
15,000 คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย ยอดนิยม/ฝ่ายวิชาการ ไอคิว พลัส
    / 2555
   หนังสือ ที่ อ้างอิืงภาษาไทย(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
428.1 (อ) 
150 ปี จากกุฎีจีนถึงประมวญมิชชันนารีกับการศึกษาไทย
   ประสงค์ สุขุม.
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LA1224.B2
ป388ร 2548 
150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิ..
    / 2013
   หนังสือ ที่ เทคโนโลยี(ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS570.45.ด6
ห37 2556 
150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิ..
   หนังสือ ที่ ศิลปวัฒนธรรม(ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS570.45
ห159 
150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแ..
    / 2556
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.9593ศ528ร 
150ปี วัดนายโรง
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
เบ็ดเตล็ด(ห) 
160 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
   Phoemsin Lertrakarn / 2544
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 P574 2544 
17 วิธีเป็นคนฉลาดทางอารมณ์
   สันทัด จ่าม่วง / 2550
   หนังสือ ที่ ปรัชญา(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
152.4ส590ส 
186 ซองคำถามตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษ
   Wh-Question / 2554
   หนังสือ ที่ ภาษาศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420 
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2551
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.15ส881ส 
19 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2003
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060
ส881ส 2550 
19 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2003
   หนังสือ ที่ ทั่วไป(ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060
ส75 2553 
19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให้ตรงกับงาน
   ชัชวลิต สรวารี / 2552
   หนังสือ ที่ เทคโนโลยี(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.3ช358ส 
2,000 สำนวนไทย
   เอกรัตน์ อุดมพร / 2553
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
398.9 
2,000 สุภาษิตไทย
   เอกรัตน์ อุดมพร / 2553
   หนังสือ ที่ สังคมศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 40 ไอเทม)
398.9 
20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก/บุญชัย ใจเย็น
   บุญชัย ใจเย็น / 2555
   หนังสือ ที่ ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
920.02 
20 ปี มมร. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
    / 2555
   หนังสือ ที่ ศาสนา(ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378ม243ย 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [575]   [แสดง 20/11498 รายการ]ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2019. All Rights Reserved.