เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 Wireless
 Wireless
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 0 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 0 บาท
2 Thesis
 ศิลปนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,งานวิจัย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 1 วัน ค่าปรับ 5 บาท
3 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
5 News Clipping
 กฤตภาคข่าว::|::News Clipping
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
6 CD, VCD
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
7 bk
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 5 บาท
8 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
กลับศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.