เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดคณะศิลปนาฎดุริยางค์
2ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร
         000-Ffa หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         100-Ffa ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-Ffa ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-Ffa สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-Ffa ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-Ffa วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-Ffa เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-Ffa ศิลปะและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-Ffa วรรณคดี/วรรณกรรม (ขอยืมได้)
         900-Ffa ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         Audio Visuals-Ffa โสตทัศนวัสดุ (ขอยืมได้)
         Journal-B-Ffa วารสารเย็บเล่ม (ขอยืมได้)
         Journal-Ffa วารสาร (ขอยืมได้)
         Magazine-Ffa นิตยสาร (ขอยืมได้)
         Ref-Ffa หนังสืออ้างอิง
         Thesis-Ffa วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์
         นว,รส,ย-Ffa นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
3ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา
         Audio Visuals-Fed โสตทัศนวัสดุ (ขอยืมได้)
         นวนิยาย นวนิยาย (ขอยืมได้)
         เยาวชน เยาวชน (ขอยืมได้)
         เรื่องสั้น เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         วิจัย วิจัย
         ศิลปนิพนธ์ วิจัย
         หนังสือทั่วไป ทั่วไป (ขอยืมได้)
         อ้างอิง หนังสืออ้างอิง
4ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป
         Multimedia-Cfa สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         Ref-Art-Eng-Cfa อ้างอิงศิลปะภาษาอังกฤษ
         Ref-Art-Th-Cfa อ้างอิงศิลปะภาษาไทย
         Ref-Gen-Th-Cfa อ้างอิืงภาษาไทยทั่วไป
         Th-Art-Cfa ภาษาไทยศิลปะ (ขอยืมได้)
         Th-Gen-Cfa ภาษาไทยทั่วไป (ขอยืมได้)
         Thesis-Cfa วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ (ขอยืมได้)
         น,นว-Cfa นวนิยาย (ขอยืมได้)
         ผลงานของบุคลากร ผลงานของบุคลากร (ขอยืมได้)
         สูจิบัตร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ (ขอยืมได้)
5ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
         Ref-Cfans หนังสืออ้างอิง
         นว,รส,ย-Cfans นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
6ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
7ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลป
         000-Cda หนังสือทั่่่่่่่่วไป (ขอยืมได้)
         100-Cda ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-Cda ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-Cda สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-Cda ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-Cda วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-Cda เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-Cda ศิลปะและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-Cda วรรณคดี/วรรณกรรม (ขอยืมได้)
         900-Cda ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         Arts & Culture-Cda ศิลปวัฒนธรรม (ขอยืมได้)
         Audio Visuals-Cda โสตทัศนวัสดุ (ขอยืมได้)
         Biography-Cda ชีวประวัติบุคคลสำคัญทางด้านนาฏศิลป-ดนตรี (ขอยืมได้)
         Journal-Pamphlet-Cda วารสาร-จุลสาร (ขอยืมได้)
         Manual-Cda คู่ืมือครู/คู่มือเตรียมสอบ (ขอยืมได้)
         Ref-Eng-Cda อ้างอิงภาษาอังกฤษ
         Ref-Th-Cda อ้างอิืงภาษาไทย
         Repair-Cda ห้องซ่อม
         Textbook-Cda แบบเรียน (ขอยืมได้)
         Thesis-Cda วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์
         นว,รส,ย-Cda นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
8ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
         หนังสืออ่านประกอบ (ขอยืมได้)
         000-Cdacm หนังสือทั่่่่่่่่วไป (ขอยืมได้)
         100-Cdacm ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-Cdacm ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-Cdacm สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-Cdacm ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-Cdacm วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-Cdacm เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-Cdacm ศิลปะและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-Cdacm วรรณคดี/วรรณกรรม (ขอยืมได้)
         900-Cdacm ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         Foreign-Cdacm หนังสือภาษาต่างประเทศ (ขอยืมได้)
         Journal-Cdacm วารสารเย็บเล่ม (ขอยืมได้)
         Manual-Cdacm คู่ืมือครู/คู่มือเตรียมสอบ (ขอยืมได้)
         Multimedia-Cdacm สื่อเทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         Thesis-Cfacm วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ (ขอยืมได้)
         นว,รส,ย-Cdacm นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
         ฺBook-Read-Cdacm หนังสือส่งเสริมการอ่าน (ขอยืมได้)
9ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
10ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
11ห้องสมุดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย
12ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
         Arch-Cdaks จดหมายเหตุ (ขอยืมได้)
         Fic-Cdaks นวนิยาย (ขอยืมได้)
         Ge-Cdaks หนังสือทั่่่่่่่่วไป (ขอยืมได้)
         IS-Cdaks วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์
         Journal วารสาร (ขอยืมได้)
         Manual-Cdaks คู่มือครู/คู่มือเตรียมสอบ (ขอยืมได้)
         Multimedia-Cdaks สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         Other อื่นๆ (ขอยืมได้)
         Ref-Cdaks หนังสืออ้างอิง
         Short St-Cdaks เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         Text-Cdaks แบบเรียน (ขอยืมได้)
13ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
         000-Cdacb หนังสือทั่่่่่่่่วไป (ขอยืมได้)
         100-Cdacb ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-Cdacb ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-Cdacb สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-Cdacb ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-Cdacb วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-Cdacb เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-Cdacb ศิลปะและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-Cdacb วรรณคดี/วรรณกรรม (ขอยืมได้)
         900-Cdacb ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         Journal-Cdacb วารสาร (ขอยืมได้)
         Magazine-Cdacb นิตยสาร (ขอยืมได้)
         Manual-Cdacb คู่ืมือครู/คู่มือเตรียมสอบ (ขอยืมได้)
         Ref-Cdacb หนังสืออ้างอิง
         Textbook-Cdacb แบบเรียน (ขอยืมได้)
         Thesis-Cfacb วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์
         นว,รส,ย-Cdacb นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
14ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
         Audio Visuals-Cdanr โสตทัศนวัสดุ (ขอยืมได้)
         E-Book-Cdanr E-Book
         Ge-Cdanr หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         Journal-Cdanr วารสาร (ขอยืมได้)
         Ref-Cdanr หนังสืออ้างอิง
         repair-Cdanr ห้องซ่อม
         Thesis-Cdanr วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์
         นว,รส,ย-Cdanr นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
15ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
         000-Cdans หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         100-Cdans ปรัชญา (ขอยืมได้)
         200-Cdans ศาสนา (ขอยืมได้)
         300-Cdans สังคมศาสตร์ (ขอยืมได้)
         400-Cdans ภาษาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         500-Cdans วิทยาศาสตร์ (ขอยืมได้)
         600-Cdans เทคโนโลยี (ขอยืมได้)
         700-Cdans ศิลปะและนันทนาการ (ขอยืมได้)
         800-Cdans วรรณคดี/วรรณกรรม (ขอยืมได้)
         900-Cdans ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์ (ขอยืมได้)
         Audio Visuals-Cdans โสตทัศนวัสดุ (ขอยืมได้)
         E-Book-Cdans E-Book
         Journal-Cdans วารสาร (ขอยืมได้)
         Ref-Cdans หนังสืออ้างอิง
         Repair-Cdans ห้องซ่อม
         Thesis-Cdans วิจัย/วิทยานิพนธ์/ศิลปนิพนธ์
         นว,รส,ย-Cdans นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
16ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
17ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
18ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
19ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์
         In Process อยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียน (ขอยืมได้)
         main-Audio Visuals โสตทัศนวัสดุ (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         main-Thesis ศิลปนิพนธ์,วิทยานิพนธ์,งานวิจัย
         Old & Rare Books หนังสือเก่า/หนังสือหายาก
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Wireless Wireless (ขอยืมได้)
         ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศิลป์ (ขอยืมได้)
         ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ (ขอยืมได้)
         นาฏศิลป์ นาฏศิลป์
         ภาษาไทย หนังสืออ้างอิง
         ภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิง
         ย เยาวชน (ขอยืมได้)
         รส,น เรื่องสั้น,นิยาย (ขอยืมได้)
         ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
         สูจบัตรการแสดง สูจบัตร
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.