เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชมศูนย์รักษ์ศิลป์ ยินดีต้อนรับค่ะ
คำค้น:
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
The Khon and Lakon / [Dhanit Yuph..
Dhanit Yupho.
Dance, drama, and theatre in Thai..
Mattani Mojda..
งานวิจัยสร้างสรรค์การแสดงชุด : อั..
ชุดการแสดง ศิลปินศิลปากรต้นแบบ / ..
อัมไพวรรณ เดช..
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ่อครู..

วัสดุฯแนะนำ
รายชื่อศิลปนิพนธ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555)
รายชื่อศิลปนิพนธ์ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 (พ.ศ.2543 - พ.ศ.2557)


จำนวนผู้เยี่ยมชม
สัญลักษณ์ของหนังสือแต่ละประเภทด้านนาฏศิลป์ = สีชมพู
ด้านดุริยางคศิลป์ = สีส้ม
ด้านทัศนศิลป์ = สีเขียว
ด้านศิลปวัฒนธรรม = สีเหลือง
นาฏศิลป์
โขน
 • ประวัติโขน
 • ประเภทโขน
 • เครื่องแต่งกาย
 • บทสำหรับแสดงโขน
 • โขนในพระราชสำนัก
 • การฝึกหัดโขน
 • หัวโขน
 • ประเพณีไหว้ครูและความเชื่อ
 • เพลงประกอบการแสดงโขน
 • วงดนตรีและเครื่องประกอบ
 • ภาษาโขน

รำและระบำ
 • ประวัติและระบำ
 • ประเภทรำและระบำ
 • เครื่องแต่งกาย
 • ลักษณะการรำ
 • ปฏิณกะด้านนาฏศิลป์ไทย

ละคร
 • ประวัติของละคร
 • ประเภทของละคร
 • เครื่องแต่งกาย
 • เพลงร้องและดนตรี
 • บทละคร

การแสดงพื้นเมือง
 • ประวัติของการแสดงพื้นบ้าน
 • ประเภทของการแสดงพื้นเมือง
 • เครื่องแต่งกาย

ดุริยางคศิลป์
ดุริยางคศิลป์ไทย
 • ประวัติ ความเป็นมา การแบ่งยุคสมัย
 • เครื่องดนตรีไทย
 • วงดนตรีไทย
 • บุคคลสำคัญด้านดุริยางคศิลป์ไทย
 • เพลงไทย ดนตรีไทย
 • โน๊ตเพลง

ดุริยางคศิลป์สากล
 • ประวัติ ความเป็นมา การแบ่งยุคสมัย
 • เครื่องดนตรีสากล
 • วงดนตรีสากล
 • คีตกวีสำคัญ
 • เพลงสากล ดนตรีสากล
 • โน้ตเพลง
ทัศนศิลป์
วิจิตรศิลป์
นิทรรศการ การแสดง
สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม ศิลปะที่เกี่ยวข้อง
จิตรกรรม
การแกะสลักภาพพิมพ์
ประยุกต์ศิลป์
ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง เครื่องประดับ
ศิลปะทั่วไป
พาณิชย์ศิลป์
งานกราฟฟิก การวาด การออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรม
ปรัชญาและศาสนา
 รวมเรื่องปรัชญา ประวัติและระบบ
 อภิปรัชญา ความรู้ทางปรัชญา
 ความงาม
จริยศาสตร์
 ศาสนา ความเชื่อ
 ศาสนาอิสลาม
 ศาสนาพุทธ
 คริสต์ศาสนา
 คัมภีร์ไบเบิ้ล
 ลัทธิทางศาสนา
 หลักปฏิบัติ
 นิกายต่างๆ
ประวัติศาสตร์ทั่วไป
 ปรัชญาทางประวัติศาสตร์
 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
 โบราณสถาน
 เอกสารโบราณ ตัวเขียนโบราณ
 เหรียญโบราณ
 ข้อความจารึก สิ่งที่จารึกไว้
 ตราประจำตระกูล
 วงศ์วาน
 ชีวประวัติ
ภาษาและวรรณคดี
 ปรัชญาภาษาศาสตร์
 ปรัชญา วรรณคดีกรีกและละติน
 ภาษาตระกูลโรมัน
 ภาษาตระกูลเยอรมัน
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาดัตช์
 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก
 ภาษาพิเศษอื่นๆ
 ประวัติทางภาษาและวรรณคดีทั่วไป
 วรรณคดีโรมัน
 วรรณคดีอังกฤษ
 วรรณคดีอเมริกัน
 วรรณคดี นวนิยาย และวรรณกรรมวัยรุ่น
วารสารและนิตยสารศิลปกร


ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2224 4704 ต่อ 414


 


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.